Conseil: Interventioun zum Budget 2017

Publié le

Ech denken et wäert keen iwwerraschen wann ech direkt um Ufank vun menger Interventioun soen dass mir gréng den Budget 2017 net wäerten mat droen.  

 

Och fir 2017 sinn erëm eng Rei Punkten déi eis Ënnerstëtzung wäerten fannen z.B. den Bau vun Milvus an Lanius, den Ausbau vun den Strukturen fir d'Kanner, d'Nahwärmenetz zu Jonglënster (och wann et nëmmen een Ufank ass), Erneierungen vun den Stroosseninfrastrukturen a.s.w…. Och wann een sech op verschiddenen Punkt méi erwaart hätt. Villes am Budget 2017 ass awer och einfach weiderfeieren ewéi et bis elo ëmmer gemaach gouf an dat hunn schonns meng Kollegen déi lescht Joeren ëmmer erëm ënnerstrach. Och wann een Positives weiderféiert muss een et innovéieren an dat an der haiteger Zäit z.B. op den Punkten vun der sozialer Gerechtegkeet, der Nohaltegkeet oder nach der Effizienz. 

 

An wann ech dann schonns beim Widderhuelen vun den Joeren virdrun sinn: 

 • Budget pluriannuel: Et sinn nei Infrastrukturen geplangt, déi eng nei Verschëldung mat sech bréngen also zukënfteg Budgeten belaaschten, mee net nëmmen den initialen Invest ma och zousätzlech Gelder ginn déi nächste Joeren doduerch am Ordinaire gebraucht. Och dëst Joer ass keen Budget pluriannuel presentéiert ginn, deen mir schonns laang fuerderen an deen d'Majoritéitsparteien och am Koalitiounsaccord festgehalen hunn an och d'Finanzkommissioun ëmmer erëm fuerdert. 

 • Am ordinäre Budget ginn op ganz ville Punkten einfach déi selwecht Beträg vu Joer zu Joer ëmmer erëm agedroen, obschonns se ni ganz opgebraucht goufen. Dëst ass weder realistesch nach reegt et zum spuersamen Ëmgang mat ëffentlechen Gelder nach zum Ressourcen schounen un. 

 • Beim PAG sinn nach weider Ausgaben fir 2017 virgesinn, wou sinn mir mam PAG drun a wéini kënnen déi Aarbechten endlech ofgeschloss ginn?  

 • Wéini kréie mer d’Taxe op Wunnengen déi onnëtz eidel stinn, wou dach vill Leit verzweiwelt eng Wunneng sichen? E Reglement zu dëser Tax gouf ewell e puer Mol vum Schäfferot versprach. 

 • Wou sinn mir mat den Vëlosweeër drun, déi all d’Uertschafte vun der Gemeng matenee verbannen, sou wéi dat an der 2011er Schäfferoterklärung steet. Et gesäit een datt d‘Krediter am lafende Joer net benotzt ginn an dann fir dat nächste Joer alt erëm eng Kéier massiv no ënne revidéiert ginn. 

 

 

  Dann zur Ausriichtung vum Budget 2017: 

 

 • Mir stellen fest dass am Budget an villen Domainer och éischter méi kleng Etuden mussen extern verginn ginn. Hei wëllen mir nach eng Kéier rappeléieren dass een den administrativen Oflaf an d'Organisatioun sou wéi d'Opstellung vun den Gemengenservicer misst op deen Leescht huelen, eng Fuederung déi mir schonns déi lescht 10 Joer öfters gefuerdert hunn. Ech wëll rappeléieren dass dëst awer och een Punkt ass deen d'Koalitioun sech selwer an hirem Koalitiounsaccord op erluecht huet. Esou eng Réorgisatioun an Strukturéierung géif zu méi kloeren Kompetenzberäicher beim Personal féieren, soumat zu engem besseren Oflaf an der Administratioun an um Service no baussen an et kritt een esou och besser évaluéiert wou haus intern Nout u Mann ass an wéi eng Profiler feelen. 

 • Déi Etuden weisen zB. och eng Gewichtung déi een am ganzen Budget erëm fënnt déi mir esou net matdroen kënnen: een Beispill: et stinn 4 Etuden an 4-5 Stroossen an der Gemeng fir Trottoiren am Budget fir een Gesamtmontant vun 130.000 € (Aarbechten déi sécher sënnvoll sinn) - allerdéngs fir d'Étuden déi mir am leschten Gemengerot festgehalen goufen fir d'Nahwärmeprojeten zu Jonglënster, Gonnereng an an der Buerg ze verdéiwen just 50.000 € 

 • Am Beräich Energie gesäit een och op aneren Punkt trotz Klimapakt an Klimabündnis Engagement déi falsch Signaler:   

  • eng Etude éolienne déi am Budget 2016 geduecht war gëtt am Rectifié an fir 2017 op 0 gesat 

  • den Artikel dir den Assainissement énergétique vun den Gemengen Gebaier ass am Budget rectifié an fir 2017 erofgesaat ginn 

 • D'Realisatioun vun den 30er Zonen bei den Schoulen gëtt och einfach vun 2016 op 2017 verréckelt, wou eis Gemeng awer als eng vun den éischten Gemengen een Accord de prinicipe vum Ministère kritt huet fir 30er Zone op de Staatsstroossen an ze feieren 

 • Et liest een am Budget dass mat groussen Engagementer an der Loupescht soll gebaut ginn an dat op dem Terrain deen dem Koalitiounsaccord no fir Schoul Zwecker oder Kanner Betreiung reservéiert ass. Ma leider gëtt net fir dës Besoin'en gebaut wou awer een reellen Besoin fir d'Schoul an d'Kannerbetreiung do ass wann mir gesinn dass déi lescht Joeren schonns op d'Baltesscheier an op den Pompjeesbau huet missen zeréckgegraff ginn. Op der anerer Säit schéngt d'Renovatioun vun der aler Gemeng op Äis ze leien. Och esou Besoinen misste een an engem Budget pluriannuel évaluéieren an chiffréieren 

 • Domat wëll ech net soen dass mir géint een Projet "Club Senior" sinn, mee dass mir deen Projet mol sollten lancéieren an no 1-2 Joer kucken wéi deen Service ugeholl gëtt an wat déi reell Besoin'en sinn an dann kucken ob an wat gebaut muss ginn. Esou wäit ech weess ass den Lancement jo och fir 2017 zu Beidweiler geplangt, sou dass dat Gebai dann och enger méi konstanter Notzung zougefouert gëtt. 

 • Mir hunn 2016 schonn e puer mol iwwer Parkplatzproblemer virun allem hei zu Jonglënster diskutéiert an et gouf ëmmer gesot "mir sinn drun um schaffen", elo liest een dass no Etuden 2016 och 2017 nach weider un Konzepter geschafft gëtt, wou een gehofft hätt dass een 2017 endlech eng Léisung kéint ëmsetzen 

 

Léiw Kolleginnen a Kollegen aus dem Schäffen- a Gemengerot, 

 

Wann mir den Budget 2017 net mat droen ass dat net well alles schlecht dran ass, mee et ass déi gesamt Ausriichtung vum Budget déi mir esou net matdroen kënnen. Och dësen Budget kann eis net dervun iwwerreechen dass d'Koalitioun zesummen eng Wäitsiicht huet iwwert d'Besoin'en an déi finanziell Dépensen déi eis Gemeng déi nächst Joeren ze stemmen kritt. Mir erkennen keen kohärent Handelen par Rapport zu Aussoen déi ëmmer erëm gemaach ginn. Mir erkennen keng Visioun wou eis Gemeng hin manövréiert gëtt. Ouni Visiounen an Zieler kann een awer nëmmen den Alldag an d'Problemer vun haut geréieren, eis Gemeng brauch awer méi ewéi just den Alldag hannert sech ze bréngen. Et geet nun emol och net duer fir d'Zukunft nëmmen an den Beton ze investéieren oder fäerdeg Projeten anzekafen, mir mussen doriwwer eraus och als Gemeng an villen Domainer zesummen nei/aner Weeër sichen fir esou den spezifesch Besoinen vun eiser Gemeng an der Zukunft gerecht ze ginn.