déi gréng Jonglënster zur Schäfferotserklärung

Publié le

Mir sinn déi gréisst Gemeng aus dem Osten, a wa Jonglënster wiirkléch wëll séng Roll als regionalen Zentrum spillen, da geet et net mat vaguen Absichtserklärungen duer, da geet et net duer mat „mir wëllen“, „mir setzen eis an“, „mir versichen“, „et soll“, da mussen Jalons’en gesat ginn a konkret Virschléi a koherent Konzepter op den Dësch.

Wéi och ëmmer: mir Gréng wärten dës Majoritéit op jidde Fall kritësch a konstruktiv begleeden, a mir wärten opweisen, datt et och anëscht geet.