Firwat mir gréng de Budget 2015 net stëmmen

Publié le

De Schäfferot huet – obschonns méi wéi eng Kéier ganz präzis vun eis gréng derzou opgefuerdert – séng budgetär Hausaufgaben net gemeet.

Et héiert ee just iwwerall Kloën, de Staat géif de Gemengen manner Suë ginn. Déi Leit, déi sech elo iwwer de Staat bekloën sollen och emol ganz schounungslos driwwer schwetzen, wien da bis 2013 jorzéngtelaang de Staat gefouert huet an nie e Sou op d’Säit geluecht huet, mee just mat der Géisskaan iwwer d’Land gefuer ass.

Schlëmmer nach: opschonns déi Leit um Rudder vum Staat wossten, datt eng rei Quellen, déi nawell masssiv geschott hunn, giffen vun 2015 un ophale mat fléissen, gouw iwwerhaapt näischt ënnerholl. 1 Milliard manner TVA-Recetten aus dem elekronëschen Handel op engem Gesamt-Staatsbudget vun net grad 13 Milliarden ass jo enorm. An obschonn dat zënter méi wéi 5 Joër gewosst gouw, ass nawell d’Staats-Geld mat den 2 Gräpp ausgi ginn.

Elo wou d’Suë fort sinn, hëlleft och kee jéimeren, ma et muss méi lues getratt ginn: net nëmmen d‘Patrons’en, net nëmmen d’Employéën; net nëmmen d’Famillen, net nëmmen d’Enseignanten; net nëmmen de Staat, mee och d’Gemengen.

Mee de Schäfferot vun der Gemeng Jonglënster mécht mat séngem 2015er Budget, wéi wa keng Kris do wär a wéi wa kee Spueren ugesot wier.

De Schäfferot huet – obschonns méi wéi eng Kéier ganz präzis vun eis gréng derzou opgefuerdert – séng budgetär Hausaufgaben net gemeet.

Mir nenne just:

Realistësch Budgetéierung
Am ordinäre Budget ginn op ville Punkten einfach déiselwecht Beträg vu Jor zu Jor ëmmer erëm agedroën, obschonns se nie ganz opgebraucht goufen. Et ass vill méi realistësch, e reegt iwwregens och méi zum spuersamen Ëmgang mat de Budgetsmëttelen un, wann een d’Moyenne vun den 3 leschte Joren an de nexte Budget giff schreiwen. Ausser et géiw gudd Grënn ginn, fir am nexte Joër ënner oder iwwer d‘Moyenne ze goën, wat dann am Commentaire zum Artikel muss erklärt ginn.

Käschtendeckung
Mir hunn zanter e puer Joër e käschtendeckende Waasser- an Ofwaasserpräis. Déi missten iwwregens am Liicht vun den Investitiounen vun de leschten an och vun den nexte Joren onbedingt nach eng Kéier nogerechent ginn.
Mee mir gréng widderhuelen eis: och aner Liwwerungen a Servicer vun der Gemeng missten iwwerpréiwt ginn, op dat wat se d’Gemeng reell kaschten an op dat wat se abréngen, an dann – wann dat da Sënn mécht – ugepasst ginn.
Well soss kéint et nawell sinn, datt d’Gemeng iwwer zevill e bëllege Präis Leit subventionéiert, déi et guer net néideg hunn, oder datt wertvoll Ressource mutwëlleg verbëtzt ginn, well se jo scheinbar bal näischt kaschten.
Dat Geld wat verjuppt gëtt, wann d’Gemeng hir Käschtestruktur net am Grëff huet, feelt all Joër op en Neits am Budget fir déi noutwenneg Investitiounen an d’Zukunft, an dat deet besonnech wéi.

Endlech Politik maachen
Mir gréng ruffen de Schäfferot derzou op, endlech Politik ze maachen.
Schluss mat de sëllechen Etuden, neien Etuden an nach emol Suën fir Etuden a Bureaux d’Etuden! Maacht emol eppes! Schafft emol eppes! Wann de Schäfferot wéisst wat e wëll, wann de Schäfferot - wa scho keng politësch Visoun - dach wéinstens heinandsdo eng politësch Iddi hätt, da kéinte scho vill Saachen ëmgesat sinn, déi am Ament ëmmer nach am Stadium vun den onproduktiven Etude sinn. Maacht endlech de PAG färdeg, maacht endlech datt et am neie Jonglënster Zentrum wiirklech lass geet!

 

Wat hu mer an der 1. Halbzäit vun dësem Schäfferot erliewt?
Wat ass den Zwëschenbilan no 3 vu 6 Joër?

Keen Ziel a kee Konzept, wahrscheinlech och keen eendeitege politësche Wëllen tëscht de Majoritéitsparteien, da gëtt eben alt emol erëm eng Etude bestallt.
De Budget 2015 reflétéiert wéi all Joër op en Neits d’Konzeptlosegkeet vun der CSV-LSAP-Majoritéit.

An dofir kënne mir gréng dee Budget do net stëmmen.

Christian KMIOTEK, conseiller communal

Irène SCHMITT, conseillère communale