Merci dem Irène Schmitt

Publié le

No 16 Joër am Gemengerot am Déngscht vun eis alleguerten, iwwerléisst d’Irène Schmitt elo séng Plaz dem méi jonke Kolleg Christian Goebel.