OJ Conseil: Kannergemengerot a Jugendforum

Publié le


déi gréng stellen un de Schäfferot eng Fro iwwert d' Aktivitéiten Kannergemengerot a Jugendforum.

Mir haten an der Gemeng an der Zäit déi flott Initiativen vu Kannergemengerot a Jugendforum.


Dës Instrumenter, déi op déi verschidde Besoins’en vu Kanner a Jugendléchen aginn, sinn net nëmmen eng Méiglechkeet vu Participatioun, politëscher Bildung a geliewter Demokratie. Se erlaben och de Kanner a Jugendléchen, hir Uleies ze definéieren an ze promovéieren. Domat hëllefen se de Gemengeverantwortlëchen, och den Uspréch an de Bedürfnisser vun de Jonken a Jéngsten no ze
kommen.


déi gréng stellen also d’Fro, op de Schäfferot dat och esou gesäit an deemno gewëllt ass, dës Aktivitéiten mat de Kanner a Jugendléchen och an dëser Mandatsperiod duurchzezéien?