Nos coordonnées

Section locale déi gréng Jonglënster

Christian Kmiotek, Junglinster
conseiller communal
président du parti déi gréng

tél: +352 691167781
kmiotek [at] pt.lu

Christian Goebel, Bourglinster
conseiller communal
président déi gréng Jonglënster

tél: +352 691304994
goebelch [at] vo.lu