Françoise Wecker

Commune : 
Junglinster
Profession : 
Sekretärin bei engem Kiné
Localité : 
Junglinster

„D‘Gemeng Jonglënster huet immens interessant a schéin historesch an touristesch Platzen, an als Lënster Meedchen sinn ech houfreg op eis Gemeng. Fir eis Gemeng touristesch an economesch méi en Valeur ze setze wier et gutt, wa mir net eleng Member am ORT Mëllerdall wieren, mee wann eis Gemeng och dem Naturpark Mëllerdall géif bäitrieden.“