Jacques Dahm

Commune : 
Junglinster
Profession : 
Schoulmeeschter
Localité : 
Bourglinster

"D’Schoul an d’Betreiungsstrukturen hunn sech an de leschte Joren adequat op déi gesellschaftlech Ännerungen ugepasst a professionell Aarbecht um Terrain geleescht. Lo muss och d’Gemeng nozéien: ee gutt organiséierten “Service enfance” an der Gemeng ass d’Basis, fir eng besser Koordinatioun a Kooperatioun teschend den Elteren, dem Léierpersonal an den Educateuren. Sou ass garantéiert, dass et en Uspriechpartner gëtt an dat alles am Interêt vun eise Kanner.“