Monique Kayser

Commune : 
Junglinster
Profession : 
Pensionéiert Secrétaire-Économe
Localité : 
Imbringen

„Seniorewunnengen brauch een nët wa guer näischt méi geet! Mir brauchen bezuelbar, encadréiert Wunnengen an och intergenerationell Wunnformen, wou jonk an al zesumme liewen. Esou ass et méiglech d’Liewen esou laang wie méiglech autonom, aktiv an domat zefridden ze gestalten. Méi Liewensqualitéit fir d‘ganz Famill! D’Besoins vum 3e âge an och vum 4e âge sinn esou ënnerschiddlech, dass do e Gesamtkonzept hier muss, zesumme mat de Betraffenen, an mat den Initiativen déi et schonn ginn. Dat gëllt och fir e Club Senior.“